Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

Myyntiehdot

Myyntiehdot

MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 2.5.2022 alkaen 


1.    Soveltamisala ja salassapito
Nämä myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi ja korvaavat 01/2022 päivätyt myyntiehdot. Myyntiehtoja sovelletaan Sonepar Suomi Oy:n (jäljempänä ”Sonepar”) ja yritysasiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välisessä kaupassa ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Näitä myyntiehtoja ei sovelleta kuluttaja-asiakkaaseen, koska Sonepar ei käy kauppaa kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Soneparilla on vapaa oikeus muuttaa ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat saatavissa Soneparin Internet-sivuilta www.sonepar.fi.
Asiakas hyväksyy nämä myyntiehdot tilaamalla ja/tai ostamalla tuotteita Soneparin toimipisteissä, verkkokaupassa tai muuten kirjallisesti tai hyväksymällä Soneparin tekemän tarjouksen. Asiakkaan yleisiä ehtoja tai Asiakkaan tilaukseen tai hyväksyntään liittämiä erityisehtoja ei sovelleta eivätkä ne sido Soneparia, ellei Sonepar ole nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt niitä. Osapuolia sitovan sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) syntymiseen sovelletaan kohdan 4 mukaisia ehtoja.

Asiakas ja Sonepar sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden sisältämät tiedot sekä muut luottamuksellisiksi nimetyt tai muuten luonteeltaan luottamukselliset tiedot, ja olemaan ilmaisematta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen antamaa kirjallista lupaa. Osapuolella on oikeus käyttää näitä tietoja ainoastaan Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

2.    Verkkokaupan käyttöoikeudet

Asiakas voi mahdollisen Soneparin myöntämän luottorajan puitteissa ostaa Soneparin myyntiohjelmassa olevia tuotteita ja palveluja kaikista Soneparin toimipisteistä ja verkkokaupasta.
Verkkokaupan käyttöoikeudet edellyttävät Asiakkaalta voimassa olevaa luotollista tiliasiakkuutta. Asiakas vastaa kaikista asiakasnumerollaan ja Asiakkaan käyttöön luovutetuilla verkkokaupan käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista.

Sonepar toimittaa Asiakkaan nimeämälle pääkäyttäjälle verkkokaupan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Pääkäyttäjä voi myöntää käyttöoikeuksia verkkokauppaan henkilökuntaansa kuuluville yhteyshenkilöille, joille Sonepar toimittaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakas on vastuussa siitä, etteivät muut kuin ne henkilöt, joille Asiakas on antanut oikeuden käyttää Soneparin verkkokauppaa, käytä sille annettuja käyttäjätunnuksia. Asiakas huolehtii siitä, että henkilöillä, jotka käyttävät Soneparin verkkokauppaa on siihen riittävä tietotaito ja tieto verkkokaupan ehdoista.
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi pääkäyttäjän ja yhteyshenkilöiden muutoksista sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

3.    Hinnat

Hinnoittelun perustana käytetään toimituspäivänä voimassa olevia Soneparin hinnaston mukaisia hintoja, joita Sonepar voi muuttaa vapaasti. Hinnat julkaistaan kuukausittain 5. päivään mennessä Internet-osoitteessa www.sonepar.fi. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisena. Soneparilla on oikeus muuttaa Asiakkaan kanssa jo sovittuja hintoja ennen toimitusta ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Valtion tai muiden viranomaisten toimenpiteistä ja merkittävistä valuuttakurssien, rahtikustannusten tai raaka-aineiden hintojen muutoksista johtuvat hinnanmuutokset voidaan kuitenkin ottaa käyttöön välittömästi muutosperusteen tultua voimaan. Merkittäväksi katsotaan muutos, jonka vaikutus hintoihin on yli kolme (3) prosenttia. Sonepar perii palvelumaksut voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaisina.

4.    Tilausmenettely

Ellei Soneparin tekemässä tarjouksessa ole toisin mainittu, se on voimassa 30 päivää. Jos Asiakkaan tekemä tilaus ei ole teknisesti tai sisällöllisesti hyväksyttävä, Sonepar ilmoittaa siitä välittömästi Asiakkaalle. Asiakkaan tilaus tulee Soneparia sitovaksi, kun Sonepar on käsitellyt tilauksen ja vahvistanut sen Asiakkaalle kirjallisesti, tai kun Sonepar on toimittanut tilatun tavaran. Sitovan tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen on mahdollista vain Soneparin toimesta. Soneparilla on oikeus muuttaa tilausta tai peruuttaa sitova tilaus, mikäli Sonepar havaitsee, että sillä on erääntyneitä saatavia Asiakkaalta tai Asiakkaalle myönnetty luottoraja on ylitetty tai uhkaa ylittyä. .

5.    Toimitusehdot

Tavaroiden toimitusehto EXW Soneparin tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ilmoitettu Soneparin varasto tai toimittavan tehtaan varasto (Incoterms 2020). Asiakkaalla on velvollisuus viipymättä noutaa tilaamansa tavarat. Soneparilla on oikeus purkaa kauppa, mikäli Asiakas ei ole noutanut tavaroita 14 päivän kuluessa Soneparin antamasta ilmoituksesta. Mikäli Asiakas on maksanut Soneparille kauppahinnan, Sonepar suorittaa Asiakkaalle kohdassa 10 kuvatun hyvityksen.
Osapuolten erikseen niin sopiessa, Sonepar järjestää tavaroiden toimituksen Asiakkaan lukuun ja veloittaa kustannukset palveluhinnastossa mainituin ehdoin. Sonepar vakuuttaa toimitukset Asiakkaan lukuun ja veloittaa palveluhinnaston mukaisen vakuutusmaksun. Mikäli tavara on vaurioitunut kuljetuksessa, asiakkaan on palautuksen sijaan haettava korvaus kyseisen kuljetuksen vakuuttaneelta vakuutusyhtiöltä. Mikäli Sonepar käytettäessä EXW toimitusehtoa järjestää kuljetuksen, toimii myyjä tällöin ostajan puolesta ja ostajan lukuun.

6.    Toimitusaika

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, kun tilaus on tullut Soneparia sitovaksi kohdan 4 mukaisesti. Poikkeuksellisen suurista toimituseristä ja erikoiskuljetuksista, kuten yli 4 m pitkistä tai raskaista ja nostokalustoa vaativista toimituksista, sekä pitkistä kaapelimittauksista, on sovittava tapauskohtaisesti erikseen.
Soneparin ja Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli tavaran toimittamista tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys sekä samalla kertoa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimituspäivä. Mikäli viivästys johtuu Soneparin tuottamuksesta, Asiakas voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen tai sen osan arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta. Soneparilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta toimituksen viivästyksestä eikä sen aiheuttamista vahingoista.

7.    Kauppahinnan suorittaminen

Maksuehto on 14 pv toimituspäivästä. Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Soneparin tilille. Mikäli toimitus tai lasku on joiltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin virheettömältä osaltaan maksettava eräpäivänä. Ellei Asiakas suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, Soneparilla on oikeus periä 16 %:n vuotuista viivästyskorkoa sekä perimiskulut. Omistusoikeus tavaraan siirtyy Asiakkaalle, kun koko kauppahinta on maksettu. Sonepar on oikeutettu ottamaan takaisin haltuunsa tavarat, joiden kauppahinta on erääntynyt eikä kauppahintaa ole eräpäivään mennessä kokonaisuudessaan suoritettu, ellei pakottavasta lainsäädännöstä toisin johdu. Soneparilla on oikeus kieltäytyä lisätoimituksista, mikäli Asiakas ei ole maksanut Soneparin laskuja eräpäivään mennessä. Mikäli jotain Soneparin laskua ei ole maksettu 14 päivän kuluessa eräpäivästä, Soneparilla on oikeus katsoa koko tililuotto heti erääntyneeksi.

8.    Tavaran luovutus ja tarkastaminen
Tavaran mukana seuraa pääsääntöisesti lähetysluettelo. Asiakkaan on tavaran luovutuksen yhteydessä tarkastettava huolellisesti, että toimitus vastaa lähetysluetteloa ja on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista, Asiakkaan on vielä erityisen huolellisesti tarkastettava tavaran virheettömyys. Mikäli tavarassa havaitaan virhe, Asiakkaan on kirjallisesti reklamoitava Soneparille virheestä tai puutteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu.

Mikäli Asiakas havaitsee tavarassa kuljetuksen aikana syntyneen vahingon, hänen tulee hakea korvaus siltä vakuutusyhtiöltä, jonka vakuuttama kyseinen kuljetus oli. Tavarassa olevat näkyvät vauriot on reklamoitava rahdinkuljettajalle välittömästi tavaraa vastaanotettaessa.

9.    Takuu

Myydyille tavaroille on voimassa kunkin valmistajan antama takuu. Takuuehdot ovat asiakkaan saatavilla valmistajan Internet-sivuilla tai pyydettäessä Soneparilta. Ne sisältyvät myös tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin. Sonepar ei vastaa valmistajan takuuehtojen täyttämisestä. Asiakas on velvollinen perehtymään niihin etukäteen ja hyväksyy ne tekemällä tilauksen.
Ellei valmistajan takuuta ole annettu, Sonepar vastaa 12 kuukauden ajan toimituspäivästä siitä, että tuote on olennaisilta ominaisuuksiltaan Soneparin tarjouksessa, verkkokaupassa, tai tilausvahvistuksessa ilmoitettujen tietojen mukainen. Takuu ei koske tuotteiden normaalia kulumista eikä lamppuja tai muita kulutustuotteita, joiden normaali käyttöikä on takuuaikaa lyhyempi. Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti tuotteelle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja sitä koskevien asennus-, varastointi-, käyttö-, huolto- ym. ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa. Asiakkaan on esitettävä takuuvaatimus kirjallisesti takuuaikana välittömästi, kun vika on ilmennyt. Soneparilla on valintansa mukaan oikeus korjata tai vaihtaa virheellinen tai puutteellinen tuote tai antaa alennusta tuotteen hinnasta. Soneparilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta tuotteiden virheistä ja puutteista eikä niiden aiheuttamista vahingoista.

10.  Palautukset

Asiakkaan on tehtävä mahdolliset huomautukset 7 päivän kuluessa tavaran toimituksesta. Ilmoituksessa tulee mainita Soneparin tilausnumero ja mahdollinen lähetysluettelon numero. Palautuksesta on aina sovittava Soneparin asianomaisen myyjän tai verkkokaupan asiakaspalvelun kanssa. Tavara on palautettava 30 päivän kuluessa toimituspäivästä tavaran toimittaneeseen Soneparin varastoon. Palautettava tavara on vakuutettava ja palautusrahti maksettava Asiakkaan toimesta. Palautukseen on liitettävä lähetysluettelo palautettavasta tavarasta, josta tulee jokaisen toimituserän osalta ilmetä:

  • kenen kanssa asiasta on sovittu
  • palautuksen syy
  • oikea tavaranimike ja -määrä
  • Soneparin lähetteen tai laskun numero

Mikäli palautus ei johdu Soneparin virheestä, Sonepar hyvittää vain sellaisenaan myyntikelpoiset, alkuperäisessä pakkauksessa olevat tavarat. Hyvityksen määrä on asiakkaalta laskutettu hinta vähennettynä 25 %:lla, pienin maksettava hyvitys on 30 euroa.
Erikseen Asiakasta varten hankitun tavaran tai Asiakasta varten mitatun määrämittaisen kaapelin Sonepar ottaa palautuksena vastaan vain, jos toimitus ei vastaa tilausta ja virhettä ei voi korjata. Sopimatta palautettuja tai myyntikelvottomia tavaroita ei hyvitetä.

11.  Kuluttajat

Asiakas on tietoinen ja ymmärtää, että osa Soneparin sähkötarvikkeista ja tuotteista on sellaisia, jotka saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Mikäli Asiakas myy Soneparilta ostamiaan sähkötarvikkeita tai tuotteita kuluttajille, Asiakkaan on huolellisesti varmistuttava siitä, että markkinoinnissa ja muuten ennen kaupantekoa sähkötarvikkeesta ja -tuotteesta on annettu riittävät ja tarpeelliset tiedot ja ohjeet kuluttajalle kulloinkin voimassa olevan Kuluttajansuojalain mukaisesti. Ehtojen ja ohjeiden on oltava sellaisessa muodossa, että kuluttaja voi vaikeuksitta käyttää tuotteita. Tämä kuluttajakauppaa koskeva vaatimus koskee sekä verkkokauppaa että muuta kauppaa Asiakkaan toimipisteestä tai muutoin Asiakkaan välityksellä. Tämän kohdan ja sen mukaisten velvoitteiden laiminlyöntiä pidetään kohdan 13 mukaisena olennaisena sopimusrikkomuksena.

12.  Ylivoimainen este

Jos Sopimuksen täyttämiselle on este, johon Sonepar ei voi vaikuttaa, tai jos Sopimuksen täyttäminen edellyttäisi Soneparilta uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Soneparilla on oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta. Soneparin on ilmoitettava Asiakkaalle tässä kohdassa tarkoitetusta esteestä ja sen päättymisestä kirjallisesti viipymättä.


13.  Sopimuksen purkaminen ja korvausvastuu

Kumpikin osapuoli voi purkaa Sopimuksen kirjallisesti päättymään välittömästi toisen osapuolen konkurssin, selvitystilan, yrityssaneerauksen, maksukyvyttömyyden taikka muun maksukyvyttömyyteen rinnastettavan syyn vuoksi sekä toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, jos toinen osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen. Jos Asiakas purkaa Sopimuksen Soneparin vastuulla olevasta syystä, Sonepar korvaa sopimusrikkomuksensa Asiakkaalle aiheuttamat välittömät vahingot, kuitenkin niin, että Soneparin korvausvastuun enimmäismäärä on summa, joka vastaa 10 % Sopimuksen mukaisten tavaroiden kokonaiskauppahinnasta. Lukuun ottamatta kohtaa 14 rikkomalla aiheutettua vahinkoa, kumpikaan osapuoli ei ole missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tuotantotappioista, saamatta jääneestä tulosta tai odotetusta säästöstä.
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus pienentää luottorajaansa tai irtisanoa asiakastiliä koskeva sopimus. Katsoessaan etujensa voivan vaarantua Soneparilla on myös oikeus vapaasti harkintansa mukaan muuttaa luottorajaa tai irtisanoa asiakastiliä koskeva sopimus.
Asiakas vastaa verkkokaupassa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta. Sonepar ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista.
Sonepar vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamista henkilö- ja/tai esinevahingoista tuotevastuulain mukaisesti. Sonepar ei vastaa muusta tuotteen aiheuttamasta vahingosta. Mikäli Asiakas on laiminlyönyt sille kohdassa 11 asetetut velvoitteet, Asiakas vastaa täysimääräisesti kuluttajille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja korvauksista. Mikäli Sonepar joutuu maksamaan kuluttajille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja tai korvauksia, sitoutuu Asiakas korvaamaan ne yhtäläisesti ja täysimääräisesti Soneparille . Asiakkaalla on ristiriitatilanteessa näyttövelvollisuus siitä, että kohdan 11 mukaiset velvoitteet on asianmukaisesti huolehdittu ja täytetty. 


14.  Vientivalvonta

Asiakas sitoutuu noudattamaan soveltuvia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä, mukaan lukien Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin ja muiden valtiollisten viranomaisten asettamat kauppa- ja taloudelliset rajoitukset, sanktiot ja kauppasaarrot ja niiden muutokset (yhdessä "Voimassaolevat Lait"). Asiakas sitoutuu korvaamaan Soneparille kaikki Voimassaolevien Lakien rikkomisesta johtuvat vahingot ja kustannukset. Asiakas sitoutuu olemaan jälleenlaivaamatta tai jälleenviemättä taikka muutoin edelleen ohjaamatta Soneparilta ostettuja tuotteita muuten kuin Voimassaolevan Lain sallimissa rajoissa.
Asiakas sitoutuu antamaan tarvittaessa hyvissä ajoin kaikki vientiä, kuljetusta ja tuontia varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Asiakas sitoutuu korvaamaan Soneparille viivästykset ja muut vahingot, jotka johtuvat siitä, että asiakas on jättänyt antamatta ajoissa oikeita tietoja tai asiakirjoja, tai jättänyt noudattamatta vienti- tai maahantuontitarkastuksia tai vastaavia lupamenettelyjä koskevia vaatimuksia.
Asiakas sitoutuu Voimassaolevan Lain sallimissa rajoissa ilmoittamaan viipymättä Soneparille asiakasta vastaan nostetuista kanteista, asiakkaaseen kohdistuvista oikeudenkäynneistä ja viranomaisen asiakasta vastaan käynnistämistä viranomaistutkinnoista, jotka koskevat Voimassaolevien Lakien noudattamista. 

Jos Sonepar katsoo, että asiakas on rikkonut mitä tahansa Voimassaolevaa Lakia, tai on Voimassaolevan Lain rikkomista koskevan tutkinnan kohteena, tai jos asiakkaan on havaittu olevan kauppa- tai talouspakotteiden kohteena, Soneparilla on oikeus päättää asiakassuhde ja purkaa välittömin vaikutuksin Sopimus ja muut asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset ilman vahingonkorvausvastuuta.


15.  Muutokset sopimukseen

Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä tai vahvistettava kirjallisesti.

16.  Alihankkijat

Soneparilla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. SONEPAR vastaa Asiakasta kohtaan alihankkijoidensa suorituksesta kuin omastaan. 

17.  Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Soneparin ja Asiakkaan väliseen Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Kun kanteen arvo on yli 10.000 euroa, on sopija-osapuolella oikeus saattaa riita lopullisesti ratkaistavaksi Helsingissä kokoontuvassa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Soneparilla on kuitenkin aina oikeus periä kauppahintasaatavansa yleisessä alioikeudessa. 

18.  Projektikaupan erityisehdot

Projektikaupassa sovelletaan näiden Soneparin myyntiehtojen lisäksi NL 17 yleisiä sopimusehtoja Soneparin yleisten myyntiehtojen ollessa pätemisjärjestyksessä ensisijaiset NL 17 ehtoihin nähden. 

19.  Eettiset toimintaperiaatteet

Asiakas on tutustunut Soneparin eettisiin toimintaperiaatteisiin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Toimintaperiaatteet löytyvät Soneparin kotisivuilta.


Jos Sopimuksen täyttämiselle on este, johon Sonepar ei voi vaikuttaa, tai jos Sopimuksen täyttäminen edellyttäisi Soneparilta uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Soneparilla on oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta. Soneparin on ilmoitettava Asiakkaalle tässä kohdassa tarkoitetusta esteestä ja sen päättymisestä kirjallisesti viipymättä.